تداکس فا انتشار ایده های ارزشمند

 

 

 

رازهای عملکرد مغز نوجوانان

Sarah-Jayne Blakemore

افسردگی، رازی مشترک

Andrew Solomon

چگونه استرس را دوست خود کنیم.

Kelly McGonigal

گیرنده یا دهنده، شما کدام هستید؟

Adam Grant

درونگرایی؛ خوب یا بد

Susan Cain

قدرت آسیب پذیری

Brené Brown

راز شاد بودن

Shawn Achor

چگونه حالت بدنتان، شخصیت شما را شکل می دهد.

Amy Cuddy

چگونه رهبران بزرگ الهام بخش عمل میکنند.

 

Simon Sinek